Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2022. Nyomtatás
2022. július 21. csütörtök, 08:44

Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2022.

 

Szentes Város Önkormányzata június 6-án a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg pedagógusnapi ünnepségét.

DÍSZDIPLOMÁK Átadása

1./ dr. Kovalovszki Lajosné

1957-ben a Keméndy Nándorné Tanítónőképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Előbb a szegedi Szilléri Sugárúti Általános Iskolában, majd a szegvári, ezt követően pedig 5 évig a Deák Ferenc Általános Iskolában tanított. 1966-tól 1973-ig a Külterületi Iskolák Igazgatóságánál igazgatóhelyettesi munkát végzett. 1973-ban a Kossuth Téri Általános Iskolában 1 évig igazgatóhelyettesként dolgozott. 1980-tól 1986-ig a mai Koszta József Általános Iskola igazgatóhelyettese, majd 4 tanéven keresztül 1993-as nyugdíjba vonulásáig igazgatója volt. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara dr. Kovalovszki Lajosnénak vas díszoklevelet adományozott.

 

2./Kőhalminé Forrai Julianna

Pedagógusi pályáját a Nagytőkei Általános Iskola Igazgatósága alá tartozó Mentettréti Általános Iskolában kezdte képesítés nélküli nevelőként, majd egy tanévet Nagytőkén tanított. Ekkor már a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika tanári szakára járt levelező tagozaton, ahol 1972-ben szerzett diplomát. 1970-1980-ig a Csongrádi Síp utcai Általános Iskolában tanított, majd 1980-ban a Hámán Kató lakótelepi iskolában, 1984-től 2000-ig, nyugdíjazásáig a Klauzál Gábor Általános Iskolában folytatta. Ezt követően még fél évet a Bartha János Szakképző Iskolában is helyettesítőként elvállalt. Pedagógusi munkájához szorosan kapcsolódott a gyerekek sakkoktatásban végzett tevékenysége 1980-2020-ig. Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Kőhalminé Forrai Juliannának arany díszoklevelet adományozott.

 

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉRMEK

A Magyar Köztársaság Emberi Erőforrások Minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott:

Erdészné Kulman Mária részére

Történelem szakos tanárként gyermekek generációit nevelte, tanította a magyar és egyetemes történelem megértésére. Hon- és népismeret órákon a helyi közösség fontosságára és helyi értékek ismeretére hívta fel a figyelmet. Nagy tudású pedagógus, aki nem csak szaktanárként, hanem osztályfőnökként is sokat tett tanítványai érdekében. Szakmai elhivatottságát jól jelzi, hogy folyamatosan képezte magát, fejlesztette kompetenciáit. Tanóráin rendszeresen él az IKT eszközök kínálta lehetőségekkel, ezzel is felkeltve tanítványai érdeklődését. Nagy hangsúlyt helyezett mind a tehetséges, mind a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására. Tantestülete aktív tagja, akire mindig lehet számítani. Tanítványaival rendszeresen szerepelt versenyeken, ahol nagyon szép eredményeket ért el. 40 éves kimagasló pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

Szólláthné Sárközi Sarolta részére

1984-ben szerzett matematika-kémia szakos diplomát a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1981-től 2020-ig dolgozott a Szentesi Koszta József Altalános Iskolában napközis nevelőként, majd matematika-kémia-technika szakos tanárként. Területi technikai munkaközösség- vezetőként több hangulatos technika verseny szervezője volt. Szervezői munkájának köszönhetően sok éven keresztül intézménye rendezte a megyei technika és életvitel versenyeket, melyre magas szinten készítette fel tanítványait. Ezeken a csapatversenyeken nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy együttműködjenek a csapatok. Közlekedési versenyeken szervezőként és felkészítőként aktívan részt vett. 2016-ban „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” elismerésben részesült a Szentesi Tankerülettől. Több évtizeden keresztül osztályfőnöki feladatot is ellátott. Derűs, segítőkész személyisége a kollégákkal és a tanítványaival való jó kapcsolatát is meghatározta.

Iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában mindig számíthattak fiatalos lendületére. Nagy gondot fordított tanítványai eredményes felzárkóztatására és a tehetséggondozásra is. Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan részt vett továbbképzéseken. 2007-ben gyermek-, ifjúság és családvédelem témakörben szakvizsgát szerzett. Nyugdíjba vonulásáig nagy szociális érzékenységgel látta el az iskola ifjúságvédelmi teendőit. 40 éves kimagasló pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

 

VÁROSI ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2009. (XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a “Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért” elismerést, melyet 2022-ben Tóthné Hlavács Mária, a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusának adományozott.

Tóthné Hlavács Mária

1995 óta a Szentesi Koszta József Általános Iskola nevelőtestületének tagja, magyar nyelv és irodalmat, illetve angol nyelvet tanít. Munkáját kiemelkedő szakmai felkészültség és gazdag módszertani ismeret jellemzi. Folyamatos önképzéssel és sok-sok továbbképző tanfolyam elvégzésével gazdagította pedagógiai ismereteit.  Kezdeményezője volt az intézményben a humán tagozat, később magyar nívó csoportos oktatás bevezetésének. A tehetséges diákok fejlesztésére minden lehetőséget megragad. Személyisége közvetlen, határozott, ugyanakkor mindig nyugalmat teremt. A tanulmányi versenyeken nagy számban vesznek részt diákjai. A versenyekre felkészítést folyamatos tevékenységként végzi. Tanítványai magasan az országos átlag fölött teljesítenek az országos szövegértési kompetenciamérésben, illetve a központi felvételin. Nagy számban jelentkeznek és nyernek felvételt humán irányultságú, neves gimnáziumokba, ahol mintaszerűen megállják helyüket. Tanulói számtalan megyei, országos és Kárpát-medencei anyanyelvi verseny kiváló eredményeit tudhatják maguknak.

 

 

 

KIEMELKEDŐ PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁÉRT” KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT

Szentesi Koszta József Általános Iskola – Oltyán Gyula

 

1998 óta dolgozik tanítóként, az 1-4 osztályokban úszásoktató is. Kiemelten foglalkoztatja a gondolkodás fejlesztése a mozgáson keresztül, és az életkori sajátosságoknak megfelelő mozgás és szellemi képesség fejlesztése. Keresi azokat a módszereket, lehetőségeket, amelyek segítenek a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek problémáinak megoldásában. Tanítványai matematika, környezetismeret, rajz, és sportok területén igen szép eredményeket érnek el. A sport szeretetére tanítja diákjait, akik vízilabda bajnokságokon is nagyon szépen szerepelnek.

 

 

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL

Az Emberi Erőforrások Minisztere kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Elismerő Oklevelet adományozott a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusainak: 

1./ Csorba Ildikó

 

Több évtizede formálja személyiségével és tudásával az iskola tanulóinak gondolkodását, segíti őket emberré formálódó útjukon, könyvtáros tanár és drámapedagógus tevékenységével. Több iskolai rendezvény és programsorozat megálmodója, szervezője és lebonyolítója. Tanítványait képzőművészeti, alkotó tevékenységekben is segíti, műveikkel kiváló eredményeket érnek el pályázatokon. Lelkesedése, motiváltsága, elkötelezettsége példaértékű kollégái számára is.

 

2./ Fekete Zoltán István

Közel 40 éve végzi pedagógus munkáját nagy elhivatottsággal, a természettudományi munkaközösség meghatározó egyéniségeként. Tehetséggondozó munkája eredményeként tanítványai számtalan kiemelkedő eredményt értek el a városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken. Több, mint egy évtizeden keresztül szervezte az iskola vándortáborait, biológia és természetvédelmi ismereteit átadva a táborozóknak.

 

3./ Lucza László

1996-ban végzett matematika-technika szakos tanárként, majd számítástechnika szakos tanári oklevelet szerzett. 2000-től az intézmény pedagógusa. 2000 - 2021-ig járási számítástechnika munkaközösségvezető volt. Számos szakmai programot és versenyt szervezett. 2014-ben közreműködött abban, hogy az iskola Tehetségponttá, majd 2015 őszére Kiválóan Akkreditált Tehetségponttá váljon. A tanfolyamokon és az önképzéssel szerzett ismereteit szívesen adja tovább kollégáinak.

 

4./ Olsákné Kóczán Gabriella

38 éve dolgozik az intézményben, mint magyar nyelv és irodalom szakos tanár. 16 éven keresztül látta el az alsós humán munkaközösség-vezetői feladatokat. Az anyanyelvi tárgyak mellett mindig közel álltak hozzá a művészeti területek, mindig fontosnak tartotta a gyerekek képzőművészeti nevelését. Az évek alatt több új tanítási módszer bevezetésében vett részt.

 

5./ Seres Katalin Andrea

31 éve dolgozik az intézményben, matematikát, készségtárgyakat, és informatikát tanít az alsó tagozatos osztályokban. Folyamatosan részt vett továbbképzéseken. Fontosnak tartja a tehetségfejlesztést, így tanulói sikeresen szerepelnek városi, megyei és országos versenyeken. A Curie Alapítványnak területvezetője, feladata a területi verseny szervezése, lebonyolítása, a feladatok javítása. Az alsós matematika munkaközösség vezetője.

 

 

SZAKSZERVEZETI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

 

Eötvös József Emlékérmet kap

Csorba Ildikó a Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.

 

Forrás: Szentesi Mozaik

 
IWIWTwitterFacebookMyspace bookmark